Là sản phẩm chủ lực của Công ty; SP nhân điều được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nhập khẩu; Chất lượng, qui cách nhân điều được phân loại theo các tiêu chuẩn phù hợp với tập quán thương mại, qui định của các quốc gia nhập khẩu và các thỏa thuận được xác lập giữa hai bên trong hợp đồng ngoạt thương.Trong năm 2012 công ty đã triển khai áp dụng hệ thống an tòan thực phẩm theo ISO 9001